Vaša bezpečnosť je v dobrých rukách...Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP, ochrany pred požiarmi OPP, zabezpečovacie a kamerové systémy.

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre právnické osoby, pre fyzické osoby – podnikateľov, pre vlastníkov budov a nehnuteľností a pre vlastníkov lesov zabezpečiť služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Povinnosti uložené legislatívou sú uvedené v zákone č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, následne v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch. Povinnosti vyplývajúce z týchto legislatívnych predpisov Vám zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Zabezpečíme nasledujúce povinnosti:

Poradenstvo v oblasti OPP

Podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi upravuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.


Školenia zamestnancov v oblasti OPP

Poskytujeme školenia a overovanie vedomostí zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v oblasti OPP.


Vypracovanie dokumentácie OPP

Vypracovanie analýz a dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej pravidelná aktualizácia.

Ponúkame vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.


V rámci OPP zabezpečujeme

Zabezpečenie požiarnej ochrany v obci.

Komplexné služby nášho technika požiarnej ochrany priamo u nášho partnera.

Štandardný balík BOZP obsahuje:

  • Dokumentácia OPP
  • Školenie OPP
  • Poradenské služby OPP
  • Grafické znazornenia a značenia
  • účasť požiarneho technika pri kontrolách HaZZ
  • Komunikácia s inštitúciami

  • V prípade záujmu o naše služby nás prosím kontaktujte.


    Vypracujeme Vám cenník na mieru, kedže ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne podľa jeho požiadaviek. Pri objednaní služieb BOZP + OPP Vám zostavíme cenovo výhodnejší balík pri uzatvorení spolupráce mandátnou zmluvou.