Vaša bezpečnosť je v dobrých rukách...Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP, ochrany pred požiarmi OPP, zabezpečovacie a kamerové systémy.

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosti uložené legislatívou sú uvedené v zákone č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, následne v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch. Povinnosti vyplývajúce z týchto legislatívnych predpisov Vám zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.


Zabezpečíme nasledujúce povinnosti:

Poradenstvo v oblasti BOZP

Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oboznámime Vás s Vašimi právami a povinnosťami, všeobecnými zásadami prevencie a základnými podmienkami na zaistenie bezpečnosti na pracovisku.


Vypracovanie dokumentácie BOZP

Každý zamestnávateľ musí ma vypracovanú dokumentáciu v zmysle zákona o BOZP. Dokumentácia BOZP je vypracovávaná individuálne a reflektuje na potreby konkrétnej spoločnosti, či prevádzky. Vypracujeme Vám dokumentáciu BOZP v zmysle platných právnych predpisov.


Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnickú službu definuje § 22 zákona o BOZP. Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Bezpečnostnotechnická služba spolu s pracovnou zdravotnou službou patria medzi tzv. preventívne a ochranné služby. Úlohou bezpečnostnotechnickej služby je poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Pomoc pri spisovaní a šetrení pracovných úrazov

(kompletné spracovanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom...)


V rámci BOZP zabezpečujeme

- komplexné služby bezpečnostného technika priamo u nášho partnera
- Vykonanie pravidelnej previerky bezpečnosti práce, kontrola, značenie a zosúladenie pracovných priestorov s požiadavkami BOZP
- Posudzovanie rizík
- Kontrola požitia alkoholických nápojov, kontrola dodržiavania osobních ochrnných pracovných pomôcok (OOPP) a iné službyŠtandardný balík BOZP obsahuje:

  • Dokumentácia BOZP
  • Školenie BOZP
  • Poradenské služby BOZP
  • Riešenie pracovných úrazov
  • Hodnotenie a posudzovanie rizík
  • účasť bezpečnostného technika pri kontrole Inšpektorátom práce dychové skúšky

  • V prípade záujmu o naše služby nás prosím kontaktujte.


    Vypracujeme Vám cenník na mieru, kedže ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne podľa jeho požiadaviek. Pri objednaní služieb BOZP + OPP Vám zostavíme cenovo výhodnejší balík pri uzatvorení spolupráce mandátnou zmluvou.